Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning extra ICT-middelen onderwijs

In het kader van het relanceproject 'Vlaamse Veerkracht: extra aandacht voor meest kwetsbaren' keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een aantal acties voor het onderwijs goed: het toekennen van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA); het toekennen van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar'; en de wijziging van de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs om het aantal uur kinderverzorging te verhogen.

Webinar Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs

Natuureducatie bij kinderen tot 12 jaar is al redelijk goed ingeburgerd in Vlaanderen. In het secundair onderwijs blijkt dit echter een heikel punt: zowel bij jongeren zelf als in het brede onderwijslandschap zijn er drempels die het leren in, van en over de natuur bemoeilijken. Deze drempels en hoe ze te overwinnen zijn de focus van de studieopdracht die Duurzaam Educatiepunt heeft uitbesteed aan de Universiteit van Antwerpen.
Deze studie wordt door de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen voorgesteld op 24 november van 13.00 tot 15:00. Voor meer info: klik hier

Commissie Beter Onderwijs stelt basiskennis centraal in 58 adviezen en 10 speerpunten

Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht
De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek, zoals PISA, PIRLS en TIMMS, leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. De vraag werd gesteld aan 7 academici en 7 praktijkmensen om zich onder voorzitterschap van Philip Brinckman, te beraden over de belangrijkste aandachtspunten die ons onderwijs torst, maar vooral ook om te adviseren over mogelijke oplossingen of handvatten. De belangstelling uit het onderwijsveld was zeer groot: bijna 1000 leerkrachten stelden zich kandidaat om mee te werken. De Commissie werkte iets langer dan een jaar aan een rapport dat eind oktober gelijktijdig aan de pers en aan het onderwijsveld wordt overhandigd.

De adviescommissie beseft dat de uitdagingen vandaag misschien groter zijn dan ooit, maar haar conclusie is helder: het Vlaamse onderwijs kan opnieuw aanknopen bij de internationale top als we samen naar de kern gaan. Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak (lesgeven) en de kern van het onderwijs moet kennisverwerving en cultuuroverdracht zijn als springplank naar diepere inzichten en complexere vaardigheden. Onderwijsvernieuwingen zonder wetenschappelijke onderbouw moeten geweerd worden en de samenleving mag niet elke maatschappelijke taak doorschuiven naar het onderwijs. Dat zijn enkele elementen in het Rapport van de Commissie Beter Onderwijs, een advies aan het brede onderwijsveld, het beleid, maar ook aan de leerlingen, hun ouders en de brede maatschappij. Het is nu aan al deze partners om deze aanbevelingen ter harte te nemen.

In totaal bevat het rapport 58 concrete adviezen en 10 speerpunten om de onderwijskwaliteit op te krikken.  Voor het volledige rapport: klik hier

Boekenprijs bekroont beste non-fictieboek

Er komt een nieuwe boekenprijs die jaarlijks het beste non-fictieboek van Nederland en Vlaanderen bekroont met een geldprijs van 15.000 euro: de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. Dit boek moet relevant en invloedrijk zijn, en een nieuw perspectief bieden. Een boek dat bovendien uitstekend is geschreven. Uitgevers kunnen vanaf 26 oktober hun titels insturen. Het gaat daarbij om boeken die het afgelopen jaar (2021) in het Nederlands zijn geschreven en in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen. In april 2022 wordt de Prijs voor het eerst uitgereikt. Voor meer info: klik hier

Europa plant komende jaren Europese onderwijsruimte

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma's voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen. Volledig Europees programma (ruimer dan onderwijs): klik hier