Wat is GEWU?

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) is een ledenorganisatie en verdedigt de belangen van uitgevers van educatieve, wetenschappelijke, professionele en informatieve uitgaven.

Representatief

De GEWU is als beroepsorganisatie vertegenwoordiger van 95 % van de spelers binnen de educatieve, professionele en wetenschappelijke uitgeefsector en is daardoor een erkende gesprekspartner voor de politieke beleidsverantwoordelijken, maar ook voor opdrachtgevers in scholen, hogescholen, universiteiten, vakverenigingen, bedrijven en distributiekanalen van digitale tools en boekenwinkels.

Gesprekspartner

De GEWU wil als sectorvertegenwoordiger het debat over educatieve en wetenschappelijke middelen op een grondige en systematische manier voeren. Wij geven daarbij de overheid en de verschillende stakeholders (bijv. onderwijskoepels) ook aanbevelingen voor digitale ontwikkelingen, leermethodes, kwaliteitscriteria bij educatieve en wetenschappelijke uitgaven, aanpassingen aan wet- en regelgevingen, reglementen enz... en dit steeds op basis van onderbouwde dossiers, vaak kritisch ten opzichte van bepaalde ontwikkelingen, maar steeds met een positief voorstel.

De economische realiteit en rentabiliteit van de nieuwe ontwikkelingen/mogelijkheden zijn een continu aandachtspunt voor GEWU.

Hoe?

Sterk advies en informatie

Onze leden zijn geïnformeerde uitgevers, dankzij kennis-ondersteuning en uitwisseling.

Een garantie voor een rijk netwerk

Leden van GEWU maken deel uit van een rijk netwerk aan educatieve, wetenschappelijke en professionele uitgevers.

Kennis over een markt en de economische haalbaarheid

Via omzetbevragingen, enquêtes, opleidingen, events, onderzoeken, kennisdeling en ervaringsuitwisselingen wordt de marktkennis van de leden vergroot.

Sterke partnerships

Evolutie van het boek, een waaier van digitale mogelijkheden

Oorspronkelijk was het product van de sectororganisatie het educatieve en het wetenschappelijk boek.

Door de snelle ontwikkeling van digitale toepassingen is ook in het onderwijs en bij wetenschappelijke en professionele uitgaven het gebruik van technologie een zeer belangrijk thema. Bij elke publicatie is er vandaag een digitale vertaling mogelijk. Deze evolutie gaat sneller dan bij het e-book of het klassieke boek.

Kortom de sector en haar uitgevers ontwikkelen continu flexibele oplossingen voor veranderende informatieomgevingen, een evolutie die nog lang niet voorbij is, zelfs integendeel.

Ten dienste van

De GEWU wordt gevormd ‘door’ en ‘ten dienste van de UITGEVERS’.

Dit kan slechts dankzij een belangrijke financiële inbreng vanuit de uitgeverijen zelf, maar ook door de inzet van een zeer ruime expertise op het terrein. De uitgevers zijn zeer nauw betrokken in de sturing en actieve deelname van de verschillende projecten.

Dit gebeurt

° via een Raad van Bestuur van uitgevers, waarin elk bestuurslid het mandaat heeft ‘een actief actiedomein’ te beheren en te sturen naar resultaten (responsabilisering en resultaatgerichtheid van elke bestuurslid)

° via projectgroepen waarin elk thema met andere specialisten uit de uitgeverijen wordt uitgewerkt. 

Onze opdrachten

  1. Prioriteiten uitgevers verdedigen ten opzichte van de belangrijkste beleidsmakers (politiek, onderwijskoepels in Vlaanderen), opvolgen van de wetgevingen die onze sector beïnvloeden (Europese richtlijnen, Federale wetten, Vlaamse decreten, reglementen van scholen, hogescholen en universiteiten)
  2. Communicatie, marketing en imagovorming van de sector: ontwikkelen van tools en producten op sectorniveau
  3. Contacten uitbouwen en ervaring uitwisselen, nationaal en internationaal
  4. Aanpak van elke vorm van piraterij of bedreiging van het collectief rechtenbeheer en auteursrecht
  5. Garanderen van het GPRC kwaliteitscriterium: Guaranteed Peer Reviewed Content (GPRC) is een kwaliteitslabel waarmee GEWU aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaard. www.gprc.be

Onderwijs


De GEWU faciliteert het proces van samenwerken door voortdurend in dialoog te zijn met partijen in en om het onderwijs. De GEWU stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de uitgeverijen en betrokkenen in het onderwijs en helpt om met alle betrokkenen goede randvoorwaarden te creëren voor een effectief gebruik van digitale leermiddelen.

Leermiddelen helpen scholen een leerproces in te richten waarin leerlingen doelgericht en succesvol kunnen leren. Leermiddelen werken het best als ze goed aansluiten bij de onderwijskundige visie van de school en de didactische werkwijze van de leraar. Omdat scholen verschillend zijn, is het aanbod van de educatieve uitgeverijen dat ook. Er valt voor scholen echt iets te kiezen.

Meer informatie over de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be

Prioriteiten voor GEWU ten opzichte van onderwijs:
  1. Voortrekkersrol van de Vlaamse Uitgevers in de verdere digitalisering van het onderwijs
  2. Ecosystemen van de Vlaamse educatieve uitgevers bewaken en verder ontwikkelen
  3. In kaart houden van de ontwikkelingen in het onderwijs en de rol die uitgevers dienen op te nemen (hervorming secundair onderwijs, infrastructuur, online opdrachten, activatie content, toegang tot leermiddelen)
  4. Ontsluiten van gedetailleerde marktinformatie voor haar leden ten opzichte van de onderwijssector
  5. Vinden van een standaard voor toegang tot leermiddelen: binnen het onderwijsveld met elkaar samenwerken om ontwikkelde standaarden te beheren, bijvoorbeeld over de toegang tot lesmateriaal, het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen of het overbrengen van leerling gegevens van het ene systeem naar het andere