Decreet vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 11 mei 2022. 

Commissie voor Cultuur bespreekt toestand Vlaams boekenlandschap met minister Jan Jambon

Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs ging vorig jaar failliet. Daardoor kon de jaarlijkse Antwerpse  Boekenbeurs niet meer doorgaan. In het najaar van 2021 vonden er wel twee alternatieve boekenbeurzen plaats: LEES! in Antwerpen en Boektopia in Kortrijk. Recent raakte ook bekend dat LEES! het nieuwe volwaardige alternatief voor de Boekenbeurs zal worden. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenover? Zal hij dit initiatief ondersteunen? Hoe wil hij de Boekenweek een breder draagvlak geven in Vlaanderen? Dat lichtte hij toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op donderdag 6 mei

Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Klik hier

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt

De Parlementaire procedure inzake de omzetting van de Europese auteursrichtlijn  naar Belgisch Recht is van start gegaan. U kunt het omzettingsontwerp terugvinden op de website van de Kamer.

Doelgroepvermindering Kunstenaars-Vlaanderen (ook auteurs)

Deze doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Voor meer info:

klik hier