Betaalbare schoolboeken: hoorzitting Vlaams Parlement 07/06/2023

 Door de grote kost van schoolboeken beschikken niet alle leerlingen in het secundair onderwijs over de vereiste handboeken. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om gespreide betalingen van schoolboeken mogelijk te maken en voldoende werkingsmiddelen uit te trekken voor secundaire scholen om de schoolkosten voor ouders te drukken. Hierover houden de leden van de commissie een hoorzitting met Luc De Man van de Kwaliteitsalliantie van leermiddelen, met Colette Victor en Marijn Somers van de vzw Krijt, met Wouter Smets van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en met Kristof Thijssens en Dirk Van der Borght van de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers.

De discussie rond de betaalbaarheid van schoolboeken is voor GEWU er 1 rond de betaalbaarheid van alle leermiddelen, ook de digitale leermiddelen:

✔ betaalbaarheid en kwaliteit van alle types leermiddelen staat centraal

✔ kwaliteitsalliantie dient over de regeerperiode heen gecontinueerd en het debat over de zinvolheid of effectiviteit van leermiddelen dient hier  verdergezet te worden. Alle educatieve actoren zijn betrokken bij dit overlegorgaan, dat kwaliteit van leermiddelen stuurt. Ten dienste van de gebruiker. Met de leraar steeds aan het stuur.

✔ op 1 september van elk jaar hebben alle leerlingen in Vlaanderen recht op toegang tot leermiddelen

✔ digitaal is complementair aan andere leermiddelen: blended learning (combinatie van verschillende tools, in functie van effectiviteit) is de inzet

✔ digitaal betekent niet gratis; initiële investeringskost is hoger. Dat digitaal goedkoper is, blijft een mythe.

✔ suggestie onderwijs ook prioriteit in fiscale hervorming in België: O% BTW voor leermiddelen. Herdenken BTW 21% digitale leermiddelen en 9% op schoolboeken. Gelijk BTW-tarief voor alle leermiddelen. Onderwijs verdient prioriteit op fiscaal gebied.

Goedkeuring curriculumdossiers secundair onderwijs

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering keurt nu de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor de structuuronderdelen van het secundair onderwijs. Dit dossier heeft betrekking op alle leerjaren en graden van het voltijds secundair onderwijs, uitgezonderd het derde leerjaar van de derde graad.

Resultaten PIRLS-onderzoek: begrijpend lezen

Vlaamse leerlingen uit het 4de leerjaar gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Dat zijn de resultaten van het PIRLS-onderzoekpdf (Progress in International Reading Literacy Study), dat werd uitgevoerd in de lente van 2021 bij meer dan 6.700 leerlingen uit 189 Vlaamse scholen. Voor studie klik door.

Decreet Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, uitwisseling leerlingengegevens via Discimus dko, ...). Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.

Ontwerpdecreet over Vlaamse toetsen in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. De Vlaamse toetsen moeten de onderwijskwaliteit versterken en monitoren. Ze moeten toelaten om snel, systematisch en gedetailleerd te weten welke de ontwikkelingen zijn qua leerlingenprestaties in een aantal basisvakken in alle scholen. Het decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.