Goedkeuring curriculumdossiers secundair onderwijs

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering keurt nu de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor de structuuronderdelen van het secundair onderwijs. Dit dossier heeft betrekking op alle leerjaren en graden van het voltijds secundair onderwijs, uitgezonderd het derde leerjaar van de derde graad.

Resultaten PIRLS-onderzoek: begrijpend lezen

Vlaamse leerlingen uit het 4de leerjaar gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Dat zijn de resultaten van het PIRLS-onderzoekpdf (Progress in International Reading Literacy Study), dat werd uitgevoerd in de lente van 2021 bij meer dan 6.700 leerlingen uit 189 Vlaamse scholen. Voor studie klik door.

Decreet Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, uitwisseling leerlingengegevens via Discimus dko, ...). Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.

Ontwerpdecreet over Vlaamse toetsen in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. De Vlaamse toetsen moeten de onderwijskwaliteit versterken en monitoren. Ze moeten toelaten om snel, systematisch en gedetailleerd te weten welke de ontwikkelingen zijn qua leerlingenprestaties in een aantal basisvakken in alle scholen. Het decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.

Zwijsen verkocht aan Klett Group?

WPG Uitgevers heeft bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) een instemmingsverzoek ingediend om Uitgeverij Zwijsen, die lesboeken voor het basisonderwijs uitgeeft, te verkopen. Het bedrijf wil zich meer concentreren op het uitgeven van boeken, luisterboeken en podcasts en daarom focus aanbrengen in haar onderdelen. WPG Uitgevers verklaarde dat deze beslissing genomen is om meer aandacht te kunnen geven aan schrijvers, lezers en luisteraars. WPG is momenteel in vergevorderde onderhandelingen over de verkoop van Uitgeverij Zwijsen aan de Klett Group, een Duitse uitgever die wereldwijd actief is op de educatieve markt. WPG verwacht dat de verkoop in de zomer zal worden afgerond.