Precisering van de loonconversie van auteursrechtelijke vergoedingen

De ministerraad (20 07 2023) keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee technische aanpassingen voorziet. De huidige tekst van het koninklijk besluit vermeldt niet uitdrukkelijk dat in geval van omzetting van vergoeding, zonder naleving van de vermelde voorwaarden, de omgezette vergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dit nu expliciet. Dit koninklijk besluit voorziet ook in een verlenging van de aangifteperiode voor de overgangsmaatregel voor het verbod op loonconversie voor werkgevers die in het verleden correct het bedrag van de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten als loon bij de fiscus hebben aangegeven. De termijn voor de aangifte voor de jaren 2018 tot 2022 wordt op vraag van de sociale secretariaten verschoven van 30 juni naar 31 december 2023. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.