Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning extra ICT-middelen onderwijs

In het kader van het relanceproject 'Vlaamse Veerkracht: extra aandacht voor meest kwetsbaren' keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een aantal acties voor het onderwijs goed: het toekennen van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA); het toekennen van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar'; en de wijziging van de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs om het aantal uur kinderverzorging te verhogen.