Gebruik van persoonsgegevens in onderwijs: voorontwerp van wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, Discimus dko, ...). Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de VLOR en daarna aan de Raad van State.