Erkenning en actualisering onderwijskwalificaties secundair onderwijs: wijzigingsbesluit

In het secundair onderwijs zijn 'onderwijskwalificaties' structuuronderdelen die, naargelang van de finaliteit, uit eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties zijn samengesteld en leiden tot een studiebewijs niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Onderwijsverstrekkers of derden kunnen een aanvraag indienen tot erkenning of tot actualisatie van een onderwijskwalificatie. De Vlaamse Regering erkent nu, na advies van de Raad van State, definitief drie nieuwe onderwijskwalificaties en actualiseert één onderwijskwalificatie die al in de matrix secundair onderwijs is opgenomen.