Sociale zekerheid: hervorming van de auteursrechten en naburige rechten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten en naburige rechten op het gebied van sociale zekerheid. Het regime van auteursrechten en naburige rechten wordt op fiscaal en sociaal vlak hervormd. Dit zorgt voor administratieve eenvoud voor de organisaties uit de sector en de betrokken overheidsdiensten, zowel bij afhandeling als controle.                                                                   

De vergoeding zal worden beschouwd als inkomsten voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor auteursrechten en naburige rechten niet meer bedragen dan 30% van de som van:     
  • het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft
  • het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten
  • zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. De werkgever houdt de bewijstukken van
  • de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de RSZ
  • het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de RSZ

Het ontwerp, aangepast aan de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State, wordt voor een tweede advies voorgelegd aan de Raad van State.

Goedkeuring curriculumdossiers secundair onderwijs

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering beslist nu op basis van de adviezen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), de Onderwijsinspectie en het departement Werk & Sociale Economie om de curriculumdossiers van het secundair onderwijs terug te sturen naar de onderwijsverstrekkers, die opnieuw de kans krijgen om ze te herwerken conform de regelgeving. Voor elk dossier met een beroepskwalificatie moeten de onderwijsverstrekkers contact opnemen met de betrokken sectoren en hen het curriculumdossier in kwestie voorleggen. Voor elk dossier met een beroepskwalificatie moet er een akkoord zijn van de betrokken sectoren. Wanneer geen consensus wordt gevonden tegen 13 maart 2023 zal AHVOKS een voorstel doen aan de Vlaamse Regering, voor duale structuuronderdelen zal dat samen met het departement Werk en Sociale Economie zijn.

Ontwerpdecreet over Vlaamse toetsen in het onderwijs

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. De Vlaamse toetsen moeten de onderwijskwaliteit versterken en monitoren. Ze moeten toelaten om snel, systematisch en gedetailleerd te weten welke de ontwikkelingen zijn qua leerlingenprestaties in een aantal basisvakken in alle scholen. Het decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

VAN IN brengt als eerste uitgeverij een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uit

Gloednieuw lesmateriaal op papier en digitaal voor de eerste en tweede graad secundair (bron: communicatie Van In)

Wommelgem, 6 februari 2023 – ‘s Lands grootste, innovatieve leermiddelenmaker VAN IN brengt een “methode” islamitische godsdienst uit voor schooljaar 23-24.
Sīra bestaat uit een leerwerkboek aangevuld met digitaal werkmateriaal voor het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Van In is de eerste educatieve uitgever die een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uitbrengt.

Het aantal leerlingen dat kiest voor islamitische godsdienst is al 10 jaar stijgend. In schooljaar 21-22 volgden welgeteld 34 352 leerlingen islamitische godsdienst bij een 450-tal leerkrachten in zo’n 380 scholen secundair onderwijs. Leerkrachten behelpen zich vaak met oude Nôer-boeken, of met ander verouderd materiaal dat weinig aansluit bij de leefwereld van de jongeren/leerlingen. Zelfs de lerarenopleiding islamitische godsdienst bestaat nog maar zo’n 20 jaar in Vlaanderen, terwijl er al van in de jaren ’70 islamitische godsdienst gegeven wordt in het gemeenschapsonderwijs. Voor vervolg artikel

Ontwerpdecreet Interactief afstandsonderwijs secundair onderwijs

Door de coronacrisis zijn secundaire scholen tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 noodgedwongen overgeschakeld op afstandsonderwijs. Hoewel er een consensus bestaat dat contactonderwijs de kern vormt van het Vlaamse onderwijs, hebben scholen gemerkt dat een hybride vorm van onderwijs, waarbij lessen op school en online leeractiviteiten elkaar afwisselen, een meerwaarde kan vormen voor het leerproces. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering daarom nu haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs. Het regelt de minimale bepalingen voor de organisatie van het hybride onderwijs in het gewoon secundair onderwijs. Het decretale kader laat ruimte aan school- en centrumbesturen om het interactief afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening houdend met de context van de school of het centrum. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.