VAN IN brengt als eerste uitgeverij een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uit

Gloednieuw lesmateriaal op papier en digitaal voor de eerste en tweede graad secundair (bron: communicatie Van In)

Wommelgem, 6 februari 2023 – ‘s Lands grootste, innovatieve leermiddelenmaker VAN IN brengt een “methode” islamitische godsdienst uit voor schooljaar 23-24.
Sīra bestaat uit een leerwerkboek aangevuld met digitaal werkmateriaal voor het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Van In is de eerste educatieve uitgever die een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uitbrengt.

Het aantal leerlingen dat kiest voor islamitische godsdienst is al 10 jaar stijgend. In schooljaar 21-22 volgden welgeteld 34 352 leerlingen islamitische godsdienst bij een 450-tal leerkrachten in zo’n 380 scholen secundair onderwijs. Leerkrachten behelpen zich vaak met oude Nôer-boeken, of met ander verouderd materiaal dat weinig aansluit bij de leefwereld van de jongeren/leerlingen. Zelfs de lerarenopleiding islamitische godsdienst bestaat nog maar zo’n 20 jaar in Vlaanderen, terwijl er al van in de jaren ’70 islamitische godsdienst gegeven wordt in het gemeenschapsonderwijs. Voor vervolg artikel

Ontwerpdecreet Interactief afstandsonderwijs secundair onderwijs

Door de coronacrisis zijn secundaire scholen tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 noodgedwongen overgeschakeld op afstandsonderwijs. Hoewel er een consensus bestaat dat contactonderwijs de kern vormt van het Vlaamse onderwijs, hebben scholen gemerkt dat een hybride vorm van onderwijs, waarbij lessen op school en online leeractiviteiten elkaar afwisselen, een meerwaarde kan vormen voor het leerproces. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering daarom nu haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs. Het regelt de minimale bepalingen voor de organisatie van het hybride onderwijs in het gewoon secundair onderwijs. Het decretale kader laat ruimte aan school- en centrumbesturen om het interactief afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening houdend met de context van de school of het centrum. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Standaardtrajecten secundair onderwijs

De codex secundair onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering nieuwe structuuronderdelen kan vastleggen, en dat kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 ook structuuronderdelen duaal leren en aanloopstructuuronderdelen zijn. Tegenover elk structuuronderdeel duaal staat een standaardtraject, met de minimale inhoudelijke en organisatorische modaliteiten van de opleiding in kwestie. De standaardtrajecten worden ontwikkeld in samenwerking tussen onderwijs en werk, en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed dat een aantal nieuwe standaardtrajecten bevat, die in voege treden vanaf september 2023. Het besluit bevat daarnaast een opheffing van een bestaand standaardtraject, als gevolg van actualisaties en bijkomende wijzigingen.

Erkenning en actualisering onderwijskwalificaties secundair onderwijs: wijzigingsbesluit

In het secundair onderwijs zijn 'onderwijskwalificaties' structuuronderdelen die, naargelang van de finaliteit, uit eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties zijn samengesteld en leiden tot een studiebewijs niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Onderwijsverstrekkers of derden kunnen een aanvraag indienen tot erkenning of tot actualisatie van een onderwijskwalificatie. De Vlaamse Regering erkent nu, na advies van de Raad van State, definitief drie nieuwe onderwijskwalificaties en actualiseert één onderwijskwalificatie die al in de matrix secundair onderwijs is opgenomen.

Commissie van Wijzen zal zich over mogelijke hervormingen in het onderwijs buigen

De Vlaamse regering heeft een Commissie van Wijzen aangeduid die oplossingen moet zoeken voor problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort. Lees bericht van VRT Nieuws.