Doelgroepvermindering Kunstenaars-Vlaanderen (ook auteurs)

Deze doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Voor meer info:

klik hier

Richtlijn BTW werd goedgekeurd

Ecofin (Europese Raad voor Economie en Financiën) heeft de richtlijn BTW goedgekeurd (tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft). Deze heeft tot doel de lidstaten veel meer vrijheid te geven bij het vaststellen van hun verlaagde en sterk verlaagde btw-tarieven. Hiermee is het wetgevingsproces afgerond; over enkele dagen zal de richtlijn in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en in werking treden.

Nogmaals een korte herinnering aan wat de nieuwe richtlijn inhoudt: De lidstaten mogen ten hoogste twee verlaagde tarieven van niet minder dan 5% toepassen op ten hoogste 24 punten van de in bijlage III van de BTW-richtlijn vermelde leveringen van goederen en diensten. Naast de twee verlaagde tarieven mogen de lidstaten een verlaagd tarief toepassen dat lager is dan het minimum van 5% (de zogenaamde sterk verlaagde tarieven en nultarieven) en een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting voor ten hoogste 7 punten van de in bijlage III vermelde goederenleveringen en diensten. De sterk verlaagde tarieven, het nultarief en de vrijstelling mogen slechts worden toegepast op een subgroep van de in bijlage III bij de richtlijn genoemde goederen, waaronder boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte en digitale vorm. Boeken behoren dus niet alleen tot de goederen waarvoor verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, maar ook tot de goederen waarvoor sterk verlaagde tarieven kunnen worden toegepast. (Er zijn inderdaad uitzonderingen op de grenzen van deze afwijking, maar dat maakt het plaatje voor ons geval onnodig ingewikkeld).
Aangezien het voorstel tot doel had de harmonisatie te verhogen en een gelijke behandeling mogelijk te maken, zullen de door de richtlijn geboden mogelijkheden voor alle lidstaten gelden; het verschil met de huidige situatie met betrekking tot boeken is dat niet alleen alle lidstaten daarop verlaagde tarieven kunnen toepassen, maar dat zij desgewenst ook allemaal sterk verlaagde tarieven en nultarieven kunnen toepassen. Voor de volledige tekst: klik hier

Programmatie structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een aantal programmatieaanvragen van structuuronderdelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs ontvangen. De Vlaamse Regering keurt 316 van de 431 ontvankelijke programmatieaanvragen van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 goed.

 

Vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

Op basis van de adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering op 10 december 2021 dat de vervangende onderwijsdoelen van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw niet gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen uit het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Om de continuïteit en eigenheid van het Steineronderwijs te waarborgen, kreeg de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw de mogelijkheid om het aanvraagdossier bij te werken. De Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw diende op 31 januari 2022 een herwerkt aanvraagdossier in. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie beslist de Vlaamse Regering nu dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Het ontwerpdecreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt. Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed.  Voor meer info: klik hier