Resultaten PIRLS-onderzoek: begrijpend lezen

Vlaamse leerlingen uit het 4de leerjaar gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Dat zijn de resultaten van het PIRLS-onderzoekpdf (Progress in International Reading Literacy Study), dat werd uitgevoerd in de lente van 2021 bij meer dan 6.700 leerlingen uit 189 Vlaamse scholen. Voor studie klik door.

Decreet Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, uitwisseling leerlingengegevens via Discimus dko, ...). Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.

Ontwerpdecreet over Vlaamse toetsen in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. De Vlaamse toetsen moeten de onderwijskwaliteit versterken en monitoren. Ze moeten toelaten om snel, systematisch en gedetailleerd te weten welke de ontwikkelingen zijn qua leerlingenprestaties in een aantal basisvakken in alle scholen. Het decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.

Zwijsen verkocht aan Klett Group?

WPG Uitgevers heeft bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) een instemmingsverzoek ingediend om Uitgeverij Zwijsen, die lesboeken voor het basisonderwijs uitgeeft, te verkopen. Het bedrijf wil zich meer concentreren op het uitgeven van boeken, luisterboeken en podcasts en daarom focus aanbrengen in haar onderdelen. WPG Uitgevers verklaarde dat deze beslissing genomen is om meer aandacht te kunnen geven aan schrijvers, lezers en luisteraars. WPG is momenteel in vergevorderde onderhandelingen over de verkoop van Uitgeverij Zwijsen aan de Klett Group, een Duitse uitgever die wereldwijd actief is op de educatieve markt. WPG verwacht dat de verkoop in de zomer zal worden afgerond. 

Akkoord over doelen leerlingen in 2e en 3e graad secundair

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de koepels  zijn het eens geworden over de minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vanaf volgend schooljaar. Alles dient nog goedgekeurd  te worden door de valideringscommissie, het parlement en vertaald in de leerplannen, die verschillen per koepel. De impact van deze blijvende en langlopende onzekerheden voor de processen van de educatieve ontwikkelaars en de timing waartegen pasklare leermethodes dienen ter beschikking gesteld te  worden, mogen niet onderschat worden. Met die belangrijke "vertalingsschakel" wordt binnen het beleid zeer weinig rekening gehouden. Pas als "leermethode-ontwikkelaar" starten op het "ongekende" moment van 100% rechtszekere en duidelijke beleidslijnen blijft vaak ook geen optie.  Het onderwijs stilleggen op 01/09/2023 baadt niemand. Kwaliteitsafbouw in plaats van het bedoelde "beter onderwijs" ook niet.

De expertgroep secundair onderwijs van GEWU volgt alles verder positief -zoals reeds maanden, lees jaren- op, ook in de communicatie naar de uitgevers. Uw vragen blijven natuurlijk verder welkom. Met ook "onze appreciatie en veel kracht" aan de leerkrachten die steeds flexibel en zeer gemotiveerd mee oplossingen in deze processie van Echternach moeten blijven zoeken. Ons uitgangspunt blijft ook "verbetering kwaliteit van het onderwijs". Waarvoor vele leerkrachten en tientallen uitgevers en auteurs/ontwikkelaars dagelijks klaar staan. Het beleid kan hierin best ondersteunend, inspirerend, "kwaliteitsgrensverleggend" in plaats van verlammend en via "communicatiemistgordijnen" werken.  Ten goede van elke leerling in Vlaanderen!