Erkenning en actualisering onderwijskwalificaties secundair onderwijs: wijzigingsbesluit

In het secundair onderwijs zijn 'onderwijskwalificaties' structuuronderdelen die, naargelang van de finaliteit, uit eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties zijn samengesteld en leiden tot een studiebewijs niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Onderwijsverstrekkers of derden kunnen een aanvraag indienen tot erkenning of tot actualisatie van een onderwijskwalificatie. De Vlaamse Regering erkent nu principieel drie nieuwe onderwijskwalificaties en actualiseert één onderwijskwalificatie die al in de matrix secundair onderwijs is opgenomen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

13 speerpunten en een onafhankelijk kenniscentrum voor meer onderwijskwaliteit

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal onderzoek zoals PISA en TIMSS leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. 7 academici en 7 leraren schreven onder voorzitter Philip Brinckman een rapport met adviezen en speerpunten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het onderwijsveld gaat nu aan de slag met 13 aanbevelingen om in de komende jaren te realiseren en kondigt alvast de realisatie aan van één van de meest cruciale aanbevelingen: de oprichting van een onafhankelijk kenniscentrum 'Leerpunt' onder leiding van Pedro De Bruyckere. Dit kenniscentrum wil waardevolle inzichten uit de wetenschap en effectieve lesmethodes vertalen en verspreiden naar de klasvloer. Lees de communicatie van Onderwijs Vlaanderen. 

‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal

 

Voor het eerst bundelen de aanbieders en de gebruikers van lesmateriaal de krachten om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Tot nu toe bestonden er geen duidelijke kwaliteitscriteria voor de vele verschillende leermiddelen die gebruikt worden in onze klassen. De educatieve uitgeverijen, de onderwijsverstrekkers en een reeks andere partners verenigen zich nu in een ‘Kwaliteitsalliantie’. De leden van die Kwaliteitsalliantie zijn het eens over kwaliteitscriteria waar lesmateriaal aan afgetoetst kan worden. Ze willen ook meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven aan de leerkracht in de klas. Dit betekent dat er doordachter en soberder omgegaan zal worden met invulboeken. “Er is bij ouders én bij leerkrachten steeds meer bezorgdheid over sommige leermiddelen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Alle partners verenigen zich nu voor het eerst in een ‘Kwaliteitsalliantie’ die de lat hoger wil leggen. Klik  voor vervolg. ‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal

Plan Vlaamse Veerkracht: overheidsopdracht professionalisering Digisprong

In uitvoering van het project 15 'Digitale versnelling onderwijs' van het Vlaamse Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' heeft de Vlaamse Regering beslist om bijkomende middelen te voorzien voor professionalisering in ICT en digitalisering in het onderwijs, om een extra nascholingsaanbod te voorzien via zogenaamde bootcamps. De Vlaamse Regering keurt nu daarvoor de overheidsopdracht goed. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal zorgen voor de verdere opvolging van deze overheidsopdracht en voor de bekendmaking, het toepassen van de selectieprocedure en het nemen van een gunningsbeslissing.

Gebruik van persoonsgegevens in onderwijs: voorontwerp van wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, Discimus dko, ...). Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de VLOR en daarna aan de Raad van State.