Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Klik hier

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt

De Parlementaire procedure inzake de omzetting van de Europese auteursrichtlijn  naar Belgisch Recht is van start gegaan. U kunt het omzettingsontwerp terugvinden op de website van de Kamer.

Doelgroepvermindering Kunstenaars-Vlaanderen (ook auteurs)

Deze doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Voor meer info:

klik hier

Richtlijn BTW werd goedgekeurd

Ecofin (Europese Raad voor Economie en Financiën) heeft de richtlijn BTW goedgekeurd (tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft). Deze heeft tot doel de lidstaten veel meer vrijheid te geven bij het vaststellen van hun verlaagde en sterk verlaagde btw-tarieven. Hiermee is het wetgevingsproces afgerond; over enkele dagen zal de richtlijn in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en in werking treden.

Nogmaals een korte herinnering aan wat de nieuwe richtlijn inhoudt: De lidstaten mogen ten hoogste twee verlaagde tarieven van niet minder dan 5% toepassen op ten hoogste 24 punten van de in bijlage III van de BTW-richtlijn vermelde leveringen van goederen en diensten. Naast de twee verlaagde tarieven mogen de lidstaten een verlaagd tarief toepassen dat lager is dan het minimum van 5% (de zogenaamde sterk verlaagde tarieven en nultarieven) en een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting voor ten hoogste 7 punten van de in bijlage III vermelde goederenleveringen en diensten. De sterk verlaagde tarieven, het nultarief en de vrijstelling mogen slechts worden toegepast op een subgroep van de in bijlage III bij de richtlijn genoemde goederen, waaronder boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte en digitale vorm. Boeken behoren dus niet alleen tot de goederen waarvoor verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, maar ook tot de goederen waarvoor sterk verlaagde tarieven kunnen worden toegepast. (Er zijn inderdaad uitzonderingen op de grenzen van deze afwijking, maar dat maakt het plaatje voor ons geval onnodig ingewikkeld).
Aangezien het voorstel tot doel had de harmonisatie te verhogen en een gelijke behandeling mogelijk te maken, zullen de door de richtlijn geboden mogelijkheden voor alle lidstaten gelden; het verschil met de huidige situatie met betrekking tot boeken is dat niet alleen alle lidstaten daarop verlaagde tarieven kunnen toepassen, maar dat zij desgewenst ook allemaal sterk verlaagde tarieven en nultarieven kunnen toepassen. Voor de volledige tekst: klik hier

Programmatie structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een aantal programmatieaanvragen van structuuronderdelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs ontvangen. De Vlaamse Regering keurt 316 van de 431 ontvankelijke programmatieaanvragen van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 goed.