Voorontwerp van decreet over e-boeken en bijbehorende software

De Toegankelijkheidsrichtlijn heeft als algemene doelstelling het verbeteren van de werking van de eengemaakte markt voor specifieke toegankelijke producten en diensten, met aandacht voor de behoeften van het bedrijfsleven en de consumenten. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over e-boeken en bijbehorende software. Het voorontwerp van decreet zet de Toegankelijkheidsrichtlijn om in Vlaamse regelgeving in zoverre deze betrekking heeft op e-boeken en bijbehorende software. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SARC, de VTC, de GBA en daarna de Raad van State.

Uitgeverij Zwijsen België- onderdeel van de Klett Groep

Sinds juli 2023 is de Belgische en Nederlandse educatieve uitgever Zwijsen een bedrijf van de Klett Group. Zwijsen heeft vestigingen in Antwerpen en Tilburg en is leverancier van schoolboeken en digitaal les- en leermateriaal voor basisscholen. De vorige eigenaar WeekbladPers Groep Uitgevers (WPG) draagt 100% van haar uitgeefaandelen over aan het educatieve bedrijf Klett. 

Voor het volledige bericht

Uitgevers roepen federale regering op tot versterking van leeskracht en lerenden in plaats van beperkingen

Deze dagen zal een belangrijk regeringsconclaaf plaatsvinden over fiscale hervormingen. Met als doel de koopkracht van werkenden te stimuleren en een positieve spiraal van werkgelegenheid te bevorderen, is het essentieel om de loonwig - het verschil tussen nettoloon en loonkosten - te verlagen. We wensen de regering veel succes bij deze cruciale uitdaging.

 Vervolg BTW

Betaalbare schoolboeken: hoorzitting Vlaams Parlement 07/06/2023

 Door de grote kost van schoolboeken beschikken niet alle leerlingen in het secundair onderwijs over de vereiste handboeken. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om gespreide betalingen van schoolboeken mogelijk te maken en voldoende werkingsmiddelen uit te trekken voor secundaire scholen om de schoolkosten voor ouders te drukken. Hierover houden de leden van de commissie een hoorzitting met Luc De Man van de Kwaliteitsalliantie van leermiddelen, met Colette Victor en Marijn Somers van de vzw Krijt, met Wouter Smets van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en met Kristof Thijssens en Dirk Van der Borght van de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers.

De discussie rond de betaalbaarheid van schoolboeken is voor GEWU er 1 rond de betaalbaarheid van alle leermiddelen, ook de digitale leermiddelen:

✔ betaalbaarheid en kwaliteit van alle types leermiddelen staat centraal

✔ kwaliteitsalliantie dient over de regeerperiode heen gecontinueerd en het debat over de zinvolheid of effectiviteit van leermiddelen dient hier  verdergezet te worden. Alle educatieve actoren zijn betrokken bij dit overlegorgaan, dat kwaliteit van leermiddelen stuurt. Ten dienste van de gebruiker. Met de leraar steeds aan het stuur.

✔ op 1 september van elk jaar hebben alle leerlingen in Vlaanderen recht op toegang tot leermiddelen

✔ digitaal is complementair aan andere leermiddelen: blended learning (combinatie van verschillende tools, in functie van effectiviteit) is de inzet

✔ digitaal betekent niet gratis; initiële investeringskost is hoger. Dat digitaal goedkoper is, blijft een mythe.

✔ suggestie onderwijs ook prioriteit in fiscale hervorming in België: O% BTW voor leermiddelen. Herdenken BTW 21% digitale leermiddelen en 9% op schoolboeken. Gelijk BTW-tarief voor alle leermiddelen. Onderwijs verdient prioriteit op fiscaal gebied.

Goedkeuring curriculumdossiers secundair onderwijs

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering keurt nu de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor de structuuronderdelen van het secundair onderwijs. Dit dossier heeft betrekking op alle leerjaren en graden van het voltijds secundair onderwijs, uitgezonderd het derde leerjaar van de derde graad.