Vastlegging opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3

Vanaf 1 september 2023 gaat de modernisering van start in de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase zijn vastgelegd in een nieuw format van opleidingsprofiel. Vanaf 1 september 2021 startte de modernisering in de opleidingsfase. De inhouden voor de opleidingsfase werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. De Vlaamse Regering past nu, na advies van de Raad van State, definitief ook het format van de opleidingsprofielen voor de opleidingsfase aan en past de inhouden van de respectievelijke opleidingen van de opleidingsfase ook aan aan de inhouden van de kwalificatiefase. Het besluit vervangt het oorspronkelijke besluit van 2 juli 2021. Vanaf 1 september 2023 zullen de scholen met het vernieuwde format en de aangepaste inhouden aan de slag gaan.

Twee jaar na de digisprong: blijft de boekenstapel even hoog nu elke leerling een laptop heeft?

VRT Nieuws maakt evaluatie. Een half miljard euro. Zoveel geld was er de afgelopen twee jaar voor meer ICT op school. Denk aan laptops voor leerlingen en leerkrachten, opleidingen om ermee te leren werken en alles wat een school nodig heeft aan ICT-infrastructuur. Elke leerling vanaf het vijfde leerjaar moest een eigen laptop kunnen gebruiken. Nu iedereen een laptop heeft: wat is er veranderd in de klas? Lees het volledige artikel van VRT Nieuws.

Precisering van de loonconversie van auteursrechtelijke vergoedingen

De ministerraad (20 07 2023) keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee technische aanpassingen voorziet. De huidige tekst van het koninklijk besluit vermeldt niet uitdrukkelijk dat in geval van omzetting van vergoeding, zonder naleving van de vermelde voorwaarden, de omgezette vergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dit nu expliciet. Dit koninklijk besluit voorziet ook in een verlenging van de aangifteperiode voor de overgangsmaatregel voor het verbod op loonconversie voor werkgevers die in het verleden correct het bedrag van de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten als loon bij de fiscus hebben aangegeven. De termijn voor de aangifte voor de jaren 2018 tot 2022 wordt op vraag van de sociale secretariaten verschoven van 30 juni naar 31 december 2023. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Tweede en derde graad secundair onderwijs goedgekeurd

Het Vlaams Parlement keurde de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goed op 12 juli. De minimumdoelen, ook bekend als "eindtermen".  Deze geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen in hun richting. In september gaan de leerkrachten ermee aan de slag.

Wijziging diverse besluiten rond structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Bedoeling is een aantal bestaande besluiten te verbeteren en aan te vullen naar aanleiding van diverse decreetswijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Verder zijn er ook een aantal technische correcties en verduidelijkingen.