Precisering van de loonconversie van auteursrechtelijke vergoedingen

De ministerraad (20 07 2023) keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee technische aanpassingen voorziet. De huidige tekst van het koninklijk besluit vermeldt niet uitdrukkelijk dat in geval van omzetting van vergoeding, zonder naleving van de vermelde voorwaarden, de omgezette vergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dit nu expliciet. Dit koninklijk besluit voorziet ook in een verlenging van de aangifteperiode voor de overgangsmaatregel voor het verbod op loonconversie voor werkgevers die in het verleden correct het bedrag van de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten als loon bij de fiscus hebben aangegeven. De termijn voor de aangifte voor de jaren 2018 tot 2022 wordt op vraag van de sociale secretariaten verschoven van 30 juni naar 31 december 2023. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Tweede en derde graad secundair onderwijs goedgekeurd

Het Vlaams Parlement keurde de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goed op 12 juli. De minimumdoelen, ook bekend als "eindtermen".  Deze geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen in hun richting. In september gaan de leerkrachten ermee aan de slag.

Wijziging diverse besluiten rond structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Bedoeling is een aantal bestaande besluiten te verbeteren en aan te vullen naar aanleiding van diverse decreetswijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Verder zijn er ook een aantal technische correcties en verduidelijkingen.

Voorontwerp van decreet over e-boeken en bijbehorende software

De Toegankelijkheidsrichtlijn heeft als algemene doelstelling het verbeteren van de werking van de eengemaakte markt voor specifieke toegankelijke producten en diensten, met aandacht voor de behoeften van het bedrijfsleven en de consumenten. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over e-boeken en bijbehorende software. Het voorontwerp van decreet zet de Toegankelijkheidsrichtlijn om in Vlaamse regelgeving in zoverre deze betrekking heeft op e-boeken en bijbehorende software. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SARC, de VTC, de GBA en daarna de Raad van State.

Uitgeverij Zwijsen België- onderdeel van de Klett Groep

Sinds juli 2023 is de Belgische en Nederlandse educatieve uitgever Zwijsen een bedrijf van de Klett Group. Zwijsen heeft vestigingen in Antwerpen en Tilburg en is leverancier van schoolboeken en digitaal les- en leermateriaal voor basisscholen. De vorige eigenaar WeekbladPers Groep Uitgevers (WPG) draagt 100% van haar uitgeefaandelen over aan het educatieve bedrijf Klett. 

Voor het volledige bericht