125 jaar wereldstrijd voor basisrechten vrijheid uitgeven en copyright

IPA (International Publishers Association, waarvan GEWU lid) bestaat  125 jaar.

In de onderstaande video kunt u terugblikken op de geschiedenis van het internationaal vechten "om te mogen uitgeven" en de link naar de basisrechten van de auteur en de uitgever. Niet zo evident. In bepaalde landen nog steeds niet. Auteurs of uitgevers die monddood gemaakt worden. In 2021 nog steeds. 
Bekijk hoe onze activiteit een unieke bijdrage levert aan de vrijheid van mensen en vrede.   Het samen vechten voor freedom of speech en copyright wereldwijd. Ook in onderwijs en wetenschap.  Voor boeiende film: klik hier

"Toegankelijkheid Nu". Live stream of evenement op de Frankfurter Buchmesse

Elke uitgever die in 2025 zijn e-boeken in Europa verkoopt en alle actoren in de toeleveringsketen van e-publishing zullen de Europese toegankelijkheidswet moeten naleven. De Federation of European Publishers (FEP), de International Publishers Association (IPA) en de World Intellectual Property Organization (WIPO) organiseren een evenement over dit thema tijdens de Frankfurter Buchmesse, 's werelds grootste vakbeurs voor de uitgeversbranche.

Het evenement wordt ook georganiseerd in samenwerking met Aldus UP, het Europese netwerk van boekenbeurzen dat de internationalisering van de boekensector en de innovatie van het formaat van boekenbeurzen bevordert.
 "TOEGANKELIJKHEID NU: BENT U KLAAR VOOR DE EUROPESE TOEGANKELIJKHEIDSWET IN 2025?"
In deze praktische sessie komen internationale toegankelijkheidsexperts bijeen die u alles zullen vertellen wat u moet weten over de act en hoe u compliant kunt zijn.
Woensdag 20 oktober, 15.00 uur, Live stream op buchmesse.de
 Onderwerpen en sprekers
In juni 2025 wordt de Europese toegankelijkheidswet van kracht, die elke uitgeverij die zaken doet in Europa verplicht haar e-boeken in toegankelijke formaten beschikbaar te stellen. Het seminar zal zich richten op twee vragen: wat moeten uitgevers doen en hoe kunnen ze dat doen? James Taylor, directeur communicatie van IPA, leidt een panel met gasten: Laura Brady van House of Anansi, Rachel Comerford van Macmillan Learning en Cristina Mussinelli van Fondazione LIA.
 
Tijdens dit evenement zullen WIPO en Accessible Books Consortium de namen onthullen van de winnaars van editie 2021 van ABC International Excellence Award for Accessible Publishing.

Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt.

Het voorontwerp strekt ertoe de Europese Richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt om te zetten in Belgisch recht. In dit kader voorziet het ook in een nieuwe regeling die ertoe strekt de auteursrechten en de naburige rechten op het internet beter te doen naleven.

Een eerste luik van de richtlijn voorziet in vier nieuwe verplichte uitzonderingen wat de auteursrechten en de naburige rechten betreft. Het gaat om uitzonderingen betreffende het verschijnen van digitale technologieën inzake onderzoek, innovatie, onderwijs en behoud van het cultureel erfgoed, waardoor nieuwe soorten gebruik mogelijk zijn die tot nog toe niet voorzien waren in een uitzonderingsregeling. Concreet schrijft de richtlijn de lidstaten voor om in hun nationale wetgeving te voorzien in uitzonderingen voor het gebruik van technologieën voor tekst- en datamining, voor de illustratie in het onderwijs in de digitale omgeving en voor het behoud van het cultureel erfgoed.

Het tweede luik voorziet in een regeling met betrekking tot werken of prestaties die niet of niet meer in de handel beschikbaar zijn, zogenoemde “out of commerce works”. Deze werken kunnen met andere woorden niet meer via de gebruikelijke kanalen worden verworven. De doelstelling van deze regeling bestaat erin culturele erfgoedinstellingen deze werken te laten gebruiken (zoals bijvoorbeeld het digitaliseren van hun collecties of het online beschikbaar stellen ervan aan het publiek).

Het derde luik van de richtlijn is erop gericht de positie van de rechthebbenden te versterken ten aanzien van het online gebruik van hun werken:

  • een nieuwe regeling met betrekking tot online perspublicaties, waardoor uitgevers het online gebruik van hun perspublicaties beter kunnen controleren
  • een nieuwe regeling voor het gebruik van werken en prestaties door verleners van een onlinedienst voor het delen van content
  • een billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten

Het voorontwerp van wet voorziet bovendien  in een nieuwe procedure in de strijd tegen massale online inbreuken. De grote online-contentplatformen moeten maatregelen nemen om content te verwijderen indien ze voor deze content geen licentie van de rechthebbenden hebben verkregen. Het gaat om inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis databankenrecht. Concreet voorziet het wetsontwerp in een nieuwe procedure in kortgeding, met de bedoeling snel en op duurzame wijze een einde te maken aan online inbreuken die op kennelijke wijze en op grote schaal plaatsvinden.

Tot slot voorziet het wetsontwerp ook in de oprichting van een nieuwe dienst binnen de FOD Economie: de Dienst voor de Strijd tegen Inbreuken op het Auteursrecht en de Naburige Rechten op het Internet. Deze dienst heeft de bevoegdheid om de nadere toepassingsregels van de voorlopige maatregelen zoals bevolen door de rechter verder te preciseren en ze aan te passen om de doeltreffendheid ervan te garanderen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ten slotte zullen de rechten van de persuitgevers en de mogelijkheid van een recht op vergoeding voor uitvoerende kunstenaars verder moeten worden bestudeerd. Vervolgens zullen ze opnieuw door de ministerraad onderzocht worden met het oog op een betere bescherming van de meest zwakke partij. Er zijn vragen gesteld aan de Europese Commissie en aan een juridisch adviesbureau om na te gaan welke manoeuvreerruimte hiervoor beschikbaar is.

BTW regels e- commerce gewijzigd op 1 juli

Op 1 juli 2021 verdween de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een waarde van niet meer dan 22 euro. Dat betekent dat je als consument voor alle goederen die je in de EU invoert vanaf 1 juli btw moet betalen, ook als je ze online aankoopt. klik hier

Nieuw statuut kunstenaar (ook auteur) in de maak

De FOD Sociale Zekerheid (in samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen) werkt momenteel via een participatief proces aan een herziening van het kunstenaarsstatuut en de specifieke regels waarmee cultuurwerkers in het geheel geconfronteerd worden. Auteurs (ook in bijberoep) van educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen worden mee in dit statuut bedoeld.

Federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne  maakt werk van een hervorming van het “kunstenaarsstatuut”. Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke buigt zich over de kwestie.

Minister Dermagne denkt eraan de Commissie Kunstenaars meer te betrekken bij het “kunstenaarsstatuut”. In de Commissie is, behalve vertegenwoordigers van de administratie van de sociale zekerheid en de sociale partners, ook de artistieke sector vertegenwoordigd. Daardoor zou het statuut een minder strikt administratieve aangelegenheid kunnen worden, en meer rekening houden met de realiteit op het terrein. 

Uitgevers werden nog nergens mee opgenomen.

Debat over thema in de Kamer (in het voorjaar 2021) klik hier