Het internationale plan voor duurzaam uitgeven en veerkracht van de industrie

In Frankfurt lanceerde IPA (International Publishers Association)  het rapport "The International Sustainable Publishing and Industry Resilience Plan", of het Inspire Plan-rapport, dat cruciale bevindingen bevat over manieren om de wereldwijde solidariteit in de uitgeverijsector om te zetten in groeimogelijkheden. Meer dan 50 organisaties hebben het Inspire Charter onderschreven, en er zullen er nog veel volgen. Dit is bijzonder belangrijk voor de toekomst van onze sector, aangezien we duurzame groei proberen te creëren door middel van collectieve inspanningen. Tijdens de IPA Sustainability Summit was de boodschap duidelijk dat uitgevers wereldwijd een rol van onschatbare waarde kunnen en zullen blijven spelen bij de aanpak van duurzaamheid en klimaatverandering - de twee meest urgente uitdagingen van onze tijd. Onze rol als uitgevers is niet alleen informatief, maar omvat ook actieve bijdragen van alle schakels van de uitgeverswaardeketen. Voor het volledige rapport: klik hier

Nederland: blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht

Nederlandse internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN, hebben overeenstemming bereikt over het blokkeren van websites met content die volgens de rechter inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten. Voor meer info: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning extra ICT-middelen onderwijs

In het kader van het relanceproject 'Vlaamse Veerkracht: extra aandacht voor meest kwetsbaren' keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een aantal acties voor het onderwijs goed: het toekennen van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA); het toekennen van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar'; en de wijziging van de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs om het aantal uur kinderverzorging te verhogen.

Webinar Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs

Natuureducatie bij kinderen tot 12 jaar is al redelijk goed ingeburgerd in Vlaanderen. In het secundair onderwijs blijkt dit echter een heikel punt: zowel bij jongeren zelf als in het brede onderwijslandschap zijn er drempels die het leren in, van en over de natuur bemoeilijken. Deze drempels en hoe ze te overwinnen zijn de focus van de studieopdracht die Duurzaam Educatiepunt heeft uitbesteed aan de Universiteit van Antwerpen.
Deze studie wordt door de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen voorgesteld op 24 november van 13.00 tot 15:00. Voor meer info: klik hier

Commissie Beter Onderwijs stelt basiskennis centraal in 58 adviezen en 10 speerpunten

Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht
De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek, zoals PISA, PIRLS en TIMMS, leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. De vraag werd gesteld aan 7 academici en 7 praktijkmensen om zich onder voorzitterschap van Philip Brinckman, te beraden over de belangrijkste aandachtspunten die ons onderwijs torst, maar vooral ook om te adviseren over mogelijke oplossingen of handvatten. De belangstelling uit het onderwijsveld was zeer groot: bijna 1000 leerkrachten stelden zich kandidaat om mee te werken. De Commissie werkte iets langer dan een jaar aan een rapport dat eind oktober gelijktijdig aan de pers en aan het onderwijsveld wordt overhandigd.

De adviescommissie beseft dat de uitdagingen vandaag misschien groter zijn dan ooit, maar haar conclusie is helder: het Vlaamse onderwijs kan opnieuw aanknopen bij de internationale top als we samen naar de kern gaan. Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak (lesgeven) en de kern van het onderwijs moet kennisverwerving en cultuuroverdracht zijn als springplank naar diepere inzichten en complexere vaardigheden. Onderwijsvernieuwingen zonder wetenschappelijke onderbouw moeten geweerd worden en de samenleving mag niet elke maatschappelijke taak doorschuiven naar het onderwijs. Dat zijn enkele elementen in het Rapport van de Commissie Beter Onderwijs, een advies aan het brede onderwijsveld, het beleid, maar ook aan de leerlingen, hun ouders en de brede maatschappij. Het is nu aan al deze partners om deze aanbevelingen ter harte te nemen.

In totaal bevat het rapport 58 concrete adviezen en 10 speerpunten om de onderwijskwaliteit op te krikken.  Voor het volledige rapport: klik hier