Oekraïnecrisis en onderwijs

Het beleidsdomein Onderwijs werkt volop aan een plan van aanpak om de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne in onderwijs kwalitatief te kunnen opvangen. De Vlaamse minister van Onderwijs zal daarvoor ook extra mensen en middelen vragen aan de Vlaamse Regering: klik hier

Publicatie Data Act: nieuwe regelgeving gegevensbeheer

De regegeving zal consumenten en bedrijven meer controle geven over hoe data, mag worden gebruikt: klik hier.

Digitalisering en commercialisering: advies VLOR

In het kader van de Digisprong en de verdere digitalisering van het leerplichtonderwijs, nam de Vlor het initiatief een advies te formuleren over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de EdTech-markt. Dat advies doet enkele voorstellen om van de Digisprong een kwaliteitsvolle en duurzame versterking van het leerplichtonderwijs te maken. Voor het volledige advies: klik hier

COVID-19: steunmaatregelen voor auteurs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de steunmaatregelen voor bepaalde auteurs en artiesten in het kader van de COVID-19-pandemie.
De wet van 4 juli 2021 werd goedgekeurd om het verlies aan inkomsten voor bepaalde categorieën auteurs en artiesten omwille van de COVID-19-pandemie te compenseren. Deze wet voorziet in een steunmaatregel om dit inkomstenverlies gedeeltelijk te compenseren. Hiertoe werd een bedrag van 19 107 088 euro uitgetrokken. De beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties van de auteurs en artiesten die het meest getroffen werden door de COVID-19-pandemie werden aangeduid om dit bedrag te verdelen, zowel onder hun leden als onder hun niet-leden: SABAM, PlayRight, SACD, SCAM et De Auteurs.
Er is echter gebleken dat een deel van het bedrag niet aan de begunstigden kon worden uitbetaald. Het resterende bedrag is 7 876 655,60 euro. De reden hiervoor is dat krachtens de wet van 4 juli 2021 slechts 70% van het inkomensverlies werd terugbetaald, alleen de bedragen van meer dan 150 euro in aanmerking werden genomen en een plafond van 10 000 euro per referentiejaar werd vastgesteld. De reden voor deze beperkingen is dat het totale verlies geleden in 2020 en vooral in 2021 nog niet volledig bekend was op het moment dat deze criteria werden vastgesteld.
Het voorontwerp van wet voorziet derhalve in een aanpassing van de steunmaatregelen voor auteurs en artiesten die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Onderwijsdecreet 32

Na adviezen van de VLOR, de SERV, en na onderhandelingen met de sociale partners, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXII. Het decreet bevat bepalingen die een aantal bestaande niveau- en themadecreten over onderwijs wijzigen, om deze decreten aan te vullen, te verbeteren en te vereenvoudigen. Over dit voorontwerp van onderwijsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.