Toegankelijkheidsregeling (Belgische Wetgeving in 2022, toepassing uitgevers binnen 3 jaar, deadline 2025)

Afgezien van de digitale toegankelijkheid wil de Europese Unie met deze richtlijn een groot aantal moeilijkheden oplossen in het dagelijkse leven van gehandicapten of andere personen voor wie bepaalde procedures, zoals het gebruik van een smartphone of het kopen van een elektronisch treinkaartje, niet gemakkelijk zijn.

Na de websites voor openbare diensten (voor Belgische standaarden die dezelfde zijn voor uitgevers klik hier) zijn het nu andere producten en diensten van openbaar nut die Europa in het vizier neemt. Dus ook e-books, websites, computers en besturingssystemen, digitale platformen, leerplatformen, audiovisuele mediadiensten en e-boeken, e-commerce enz. Verschillende producten of diensten die uitgevers aanbieden. Het onderwijs is steeds digitaler aan het worden. Digitale leermiddelen en toetsen zijn een vertrouwd onderdeel van het leerproces geworden. Ook deze leermiddelen kunnen drempels bevatten voor mensen die tijdelijk of permanent beperkt zijn in bekijken, beluisteren of bedienen van een leermiddel.

De maatregelen die in deze Europese wetgevingsakte bedoeld worden, zullen al deze mensen helpen om actief en op voet van gelijkheid aan de samenleving deel te nemen, en tegelijkertijd de verbeelding van de ondernemingen stimuleren om "toegankelijk" te creëren. Wanneer de voorschriften niet worden nageleefd, worden er boetes voorzien. 

Wat België betreft, werkt een werkgroep momenteel aan de omzetting van dit artikel in Belgisch recht. De wetgeving moet ten laatste gepubliceerd zijn in juni 2022. Deze nieuwe regels  dienen door u geïmplementeerd te worden ten laatste 3 jaar nadien (dus voor juni 2025). Door de grote impact is een strakke timing vanaf nu aangewezen.

U kunt bij onze Nederlandse collega’s een voorbeeld vinden van alle technische complicaties.  klik hier

De internationale standaarden, wetgeving...  klik hier

FEP open position paper on technical specifications klik hier

Op de Frankfurter Buch Messe zullen workshops aangeboden worden om uw bedrijf voor te bereiden. Maak daar zeker gebruik van. 

 

 

Nieuwe regeling fiscaliteit voor auteursrechten in het najaar

De Minister van Financiën werkt in het najaar een nieuwe regeling van de fiscaliteit van auteursrechten uit. 

De aangiften over auteursrechten in de personenbelasting is in 8 jaar tijd ongeveer vertienvoudigd. De aangegeven bedragen over auteursrechten die niet afkomstig zijn van de vennootschappen voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten kan voor het aanslagjaar 2020 geschat worden op meer dan 200.000.000 Euro.

Gezien de onbedoelde evolutie in het toepassingsgebied heeft de Minister het doel de omschrijving van “auteursrechten en naburige rechten” binnen de fiscale en sociale wetgeving op elkaar af te stemmen en terug te brengen tot de oorspronkelijke doelstelling. Hierdoor zullen beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten (Wetboek van Economisch Recht) niet meer in aanmerking zouden komen.

Om het stelsel van de auteursrechten te kunnen behouden en te kunnen verantwoorden over gelijke behandeling met andere belastingplichtigen zal na de wettelijke hervorming het stelsel van de forfaitaire kosten geëvalueerd worden.

Als gevolg van een onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied wordt het fiscaal stelsel van de auteursrechten dusdanig ruim toegepast. Met het oog op herstellen van de initiële bedoeling ervan zal het stelsel van de auteursrechten worden aangepast zodat het toepassingsgebied van auteursrechten en naburige rechten gelijk is in de fiscale en sociale wetgeving en in overeenstemming is met het Wetboek van Economisch Recht. Er zal overlegd worden met de werkgroep over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstenaars. Na overeenstemming van de definitie zal het kostenforfait geëvalueerd worden.

Aanpak armoede in het onderwijs

In het Vlaamse Parlement hadden opnieuw debatten plaats over de armoede in het onderwijs.

Er werd ook verwezen naar de Stichting Robin, een initiatief waarin de educatieve uitgevers sinds dit schooljaar actief participeren om oplossingen te zoeken voor deze problematiek.

Het volledige verslag vindt u: klik hier

 

Nederland: Google Workspace for Education blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs

Google Workspace for Education, een pakket online-diensten vergelijkbaar met Microsoft Office, blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs. Ook de laatste belemmeringen voor het gebruik van deze Google-dienst zijn weggenomen.
Het techbedrijf is hard bezig een groot aantal technische en organisatorische maatregelen te treffen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen.
 
Alle maatregelen zijn thans beschreven in een document met aangepaste Privacy maatregelen. Er was in het voorjaar een groot debat ontstaan hierover tussen de Nederlandse beleidsverantwoordelijken. Onze Nederlandse (collega-) brancheorganisatie GEU (Groep Educatieve Uitgevers) heeft hieraan actief deelgenomen. In het voorjaar klonk: Google-software voor onderwijs brengt te veel privacyrisico's met zich mee. Onderwijsinstellingen hebben 'onvoldoende grip' op wat er met gegevens van leerlingen gebeurt, vonden toen onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Dat is de uitkomst van een intensief onderhandelingstraject met Google. De Autoriteit Persoonsgegevens had de scholen en universiteiten gewaarschuwd om vóór het begin van het nieuwe schooljaar te stoppen met het gebruik van Google Workspace for Education.
Voor de beschrijving van de problematiek door de Nederlandse Privacy Commissie in detail klik hier
Voor het volledige rapport klik hier

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 taalscreening kleuters

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar).

De school neemt de taalscreening af in de periode van 10 oktober tot en met 30 november. Dat gebeurt in alle scholen met hetzelfde instrument (KOALA), dat in opdracht van de overheid ontwikkeld is door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen vanaf het schooljaar 2021-2022 een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dit kan door een taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt.

Ook voor leerlingen die in de loop van het lager onderwijs instromen en het Nederlands onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, kan de school beslissen dat zij een taalintegratietraject moeten volgen.